Top Navigation

Algemene voorwaarden

20 februari 2015

1. Definitie

a) Met ‘Bedrijf‘ wordt Pure Vista Ltd bedoeld.

b) Met ‘Koper‘: de persoon, het bedrijf of de firma die bij het bedrijf een bestelling plaatst voor de productie en levering van goederen.

2. Partijen

a) Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen het bedrijf en de koper, en de schriftelijke bepalingen ervan kunnen niet worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van beide partijen.

3. Bestellingen en geldende contractuele voorwaarden

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbestedingen, aanbiedingen, offertes, aanvaardingen, leveringen of contracten met betrekking tot de verkoop van goederen door het bedrijf. In geval van tegenstrijdigheid met de algemene bedrijfsvoorwaarden van de koper prevaleren de algemene voorwaarden van het bedrijf.

b) Het bedrijf accepteert ontvangen specificaties ‘als feit’. De koper kan alleen schriftelijk wijzigingen aanbrengen aan bestellingen. Indien het product in kwestie al gedeeltelijk of geheel werd vervaardigd, moeten de eventuele bijkomende kosten met de koper overeengekomen worden voordat de wijzigingen door het bedrijf aanvaard worden.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

a) Het bedrijf biedt haar prijzen aan op basis van de weergegeven betalingsvoorwaarden, tenzij anders vermeld op de offerte.

b) Dienovereenkomstig verwacht het bedrijf van de koper dat het volledige saldo wordt betaald wanneer met een factuur of pro-forma factuur (afhankelijk van overeengekomen voorwaarden) wordt aangegeven dat de opdracht is voltooid.

c) De koper betaalt de btw volgens het tarief dat geldt op het moment dat de factuur wordt opgemaakt.

d) Elke zending van geleverde goederen wordt apart gefactureerd en de factuur dient volledig betaald te worden binnen de termijnen die in de onderstaande voorwaarden worden beschreven.

e) De betaling dient te gebeuren in de valuta die in het contract is bepaald.

f) Offertes in een andere valuta dan het Britse pond zijn gebaseerd op de wisselkoers op het moment dat de offerte wordt opgemaakt, en kunnen hoger of lager uitvallen als er op het moment van de bestelling een andere wisselkoers van toepassing is.

g) Als de koper, ongeacht om welke reden, de levering niet in ontvangst kan nemen, worden de goederen toch gefactureerd, en dient de factuur betaald te worden volgens de hieronder staande standaardvoorwaarden. In dergelijke gevallen zal het bedrijf de goederen, indien praktisch mogelijk, voor risico van de koper opslaan tot de levering, en zich het recht voorbehouden extra kosten aan te rekenen voor die opslag en eventuele bijkomende kosten voor afhandeling en vervoer.

h) Defecte goederen worden niet aanvaard als een reden om facturen niet te betalen, aangezien het bedrijf de garantie biedt om alle producten die bij levering defect blijken te zijn, te vervangen.

i) De verwachte datums voor levering en voltooiing die aan de klant worden doorgegeven, vormen de beste schatting die het bedrijf op dat moment kan leveren. Het bedrijf accepteert geen claims of verzoeken tot aftrek met betrekking tot de late levering van goederen.

j) Als er een betaling van de koper ontvangen wordt, maar er wordt daarbij geen specifieke factuur vermeld, kan het bedrijf zulke betalingen aan een openstaande factuur naar keuze toewijzen.

k) Indien de koper niet binnen de opgegeven termijn betaalt, behoudt het bedrijf zich, onverminderd de overige rechten, het recht voor om verdere leveringen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

l) Het bedrijf heeft het recht om rente aan te rekenen op het openstaande saldo van achterstallige facturen, van het moment dat de factuur achterstallig werd tot het moment van betaling, berekend per dag en à 4% per maand. Dit wordt geïnitieerd zodra saldo‘s een maand achterstallig zijn.

m) De betalingsvoorwaarden zijn: voor accounthouders – 30 dagen vanaf het einde van de maand na de factuurdatum. Zonder account is het bedrag verschuldigd zodra de pro-forma factuur opgemaakt wordt.

n) Als de koper het saldo niet betaalt na het voltooien van de opdracht, betekent dat een schending van deze overeenkomst.

5. Variaties op contract

a) Wijzigingen in deze overeenkomst moeten schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden ondertekend.

b) Als het product in kwestie al gedeeltelijk of volledig vervaardigd is, moet er een bijkomende toeslag overeengekomen worden voordat de wijziging aangebracht wordt.

c) Alle wijzigingen dienen door de koper in een contract worden vastgelegd en door de koper worden getekend.

6. Goederen

a) Onverminderd het voorgaande kan geen enkele stelling of verbintenis binnen een Britse norm, Europese norm, ISO-aanbeveling of enige andere normen of technische specificaties betreffende de geschiktheid van goederen voor een bepaald doel, aanleiding geven tot wettelijke aansprakelijkheid. De koper zal zich ervan vergewissen dat de goederen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, voordat de goederen op die manier gebruikt of toegepast worden.

b) De koper gaat er op verzoek mee akkoord het bedrijf te vrijwaren van alle verlies, schade, letsel en kosten van welke aard dan ook voor zover veroorzaakt door of gerelateerd aan: specificaties of ontwerpen die door de koper aan het bedrijf werden verstrekt of bepaald werden met betrekking tot door het bedrijf voor de koper geproduceerde goederen, of het onjuist inbouwen, gebruiken, verwerken, opslaan of afhandelen van goederen door de koper.

c) Goederen die door de koper in onafgewerkte, onbeschermde staat worden gekocht, worden niet gewaarborgd door PureVista; deze moeten worden afgewerkt tot hetzelfde beschermingsniveau als dat van de producten die worden aangeboden door PureVista. Defecten aan goederen worden door de koper gedekt.

d) In geval van annulering van een bestelling zullen alle door het bedrijf gemaakte kosten, zoals de leveringskosten of de verwerking van goederen, aan de koper worden doorgerekend.

e) PureVista kan goederen, indien door beide partijen overeengekomen, in gedeelten verzenden. Elke deellevering zal in dit geval worden behandeld als een afzonderlijk contract.

7. Klachten

a) Met het oog op efficiëntie moeten vragen en opmerkingen altijd schriftelijk aan het bedrijf worden overhandigd.

b) Het bedrijf moet altijd een redelijke kans krijgen om klachten waar het aansprakelijk voor is, recht te zetten.

8. Eigendomsvoorbehoud

a) Het bedrijf behoudt alle aanspraak op en eigendom van de goederen totdat het de volledige betaling heeft ontvangen voor de goederen die het bedrijf aan de koper heeft geleverd.

b) In afwachting van de volledige betaling van alle bedragen die de koper aan het bedrijf verschuldigd is, dient de koper de goederen van het bedrijf gescheiden op te slaan van goederen die eigendom zijn van de koper of van derden, en daarbij duidelijk aangeven dat deze goederen eigendom zijn van het bedrijf. Na de koper hiervan 24 uur van tevoren op de hoogte te hebben gesteld, heeft het bedrijf het recht om het huis of bedrijfspand van de koper te betreden om te controleren dat de koper deze clausule naleeft.

c) Indien de koper op de vervaldag niet alle bedragen heeft betaald die aan het bedrijf op welke manier dan ook verschuldigd zijn, of als de koper failliet gaat, of als er een curator is benoemd voor een deel van of het gehele bedrijf en goederen van de koper, wordt het eigendomsrecht van de koper met betrekking tot de onbetaalde goederen onmiddellijk opgeheven. De koper erkent dat het bedrijf, in overeenstemming met deze bepaling en met het oog op de recuperatie van goederen, het terrein waar de goederen zich bevinden, of waar deze zich redelijkerwijs verondersteld mogen worden te bevinden, mag betreden en de goederen mag terugnemen.

d) Als de koper de goederen wil doorverkopen, zal de koper het bedrijf hiervan op het moment van de bestelling op de hoogte brengen, en zal de koper het bedrijf de identiteit en het adres van de eindkoper doorgeven, opdat het bedrijf de eindkoper op de hoogte kan stellen van het eigendomsvoorbehoud op de goederen zolang de koper het volledige bedrag voor de goederen nog niet aan het bedrijf heeft betaald.

e) Indien de koper het volledige bedrag nog niet aan het bedrijf heeft betaald, en de koper de opbrengsten van de doorverkoop niet heeft ontvangen, zal de koper – binnen 4 werkdagen nadat hij hierom door het bedrijf wordt gevraagd – het bedrijf alle rechten geven jegens de persoon of personen aan wie de koper de goederen heeft doorverkocht.

9. Leveringen en risico

a) Elke tijd of datum voor de verzending of de levering van goederen die in een offerte of elders door het bedrijf wordt gegeven, moet worden beschouwd als een schatting te goeder trouw en zal – contractueel of anderszins – niet bindend zijn voor het bedrijf. Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade die door de koper wordt geleden doordat er niet binnen een bepaalde termijn kan worden geleverd.

b) Alle geleverde goederen moeten bij levering door de koper worden geïnspecteerd. Claims betreffende onvolledige of beschadigde bestellingen zullen meer dan drie dagen na de levering niet meer ontvankelijk zijn.

c) De koper erkent dat de koper enkel als bewaarder van de goederen kan worden beschouwd, totdat de koper het volledige tegoed aan het bedrijf heeft betaald, maar dat het risico voor de goederen op de koper overgaat zodra de goederen door het bedrijf aan de koper worden geleverd of in alle andere gevallen zodra het bedrijf de goederen verzendt.

d) Retourneren is enkel mogelijk binnen een maand na de factuurdatum en met de goederen in hun originele verpakking. Er worden 20% verwerkingskosten aangerekend voor geretourneerde goederen.

e) We moeten er binnen 3 dagen na ontvangst van op de hoogte worden gesteld als de goederen beschadigd werden geleverd. Na die tijd worden retours niet meer geaccepteerd.

f) Als er goederen lijken te ontbreken, zonder daarvan door het bedrijf op de hoogte te zijn gesteld, dient de koper dat binnen 7 dagen na ontvangst van de levering bij ons te melden.

20 februari 2015

10. Wettelijke rechten

a) De algemene voorwaarden hebben geen enkele invloed op de wettelijke rechten van de koper.

11. Garantie

b) Als blijk van ons vertrouwen in onze producten, bieden we u een garantie van 12 maanden.

c) In het onwaarschijnlijke geval dat er zich binnen die garantieperiode een defect zou voordoen, kunt u onmiddellijk contact met ons opnemen. We regelen vervolgens een inspectie en eventuele defecte componenten – zowel materiaal- als productiefouten – worden gratis hersteld of vervangen.

d) Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als klant in het Verenigd Koninkrijk

Uitsluitingen

Wij willen u bij deze graag wijzen op de gebruikershandleiding en onderhoudsdocumentatie. Indien u de vermelde stappen niet volgt, wordt de garantie ongeldig.

Dagelijks onderhoud en normale cosmetische en mechanische slijtage worden niet gedekt door deze garantie.

In kustomgevingen kunnen er op roestvrij staal en geanodiseerd aluminium vlekken of roestplekjes ontstaan. Het reinigen hiervan valt niet onder de garantie.

De kopers moeten zich ervan vergewissen dat de goederen voor elke individuele installatie aan de geldende landelijke normen voldoen, en dat de installatiemethode voldoet aan alle nationale normen en bouwvoorschriften.

De garantie wordt onmiddellijk ongeldig verklaard als het product door de klant of een onbevoegd persoon verkeerd gebruikt, beschadigd of gedemonteerd wordt, als er aanpassingen worden aangebracht aan de originele specificatie of als het product sporen vertoont van schokken, beschadiging of sabotage, onnatuurlijke chemische corrosie of van gebruik dat anders is dan bedoeld.

Goederen die door de koper van het bedrijf worden gekocht in een onafgewerkte, onbeschermde staat (niet geanodiseerd of zonder poedercoating) worden niet gegarandeerd door PureVista. Indien de koper een gelijkwaardige of beter beschermende coating (minimaal 20 micron anodisatie) aanbrengt, wordt dit op individuele basis herzien.

Als gevolg van het normale floatglasproces, kan gehard glas nikkelsulfide bevatten, wat tot spontane glasbreuk kan leiden. Het bedrijf kan niet garanderen dat er helemaal geen nikkelsulfide aanwezig is, noch kan het verantwoordelijk worden geacht voor de kosten om het glas te vervangen of andere gerelateerde kosten.

Bij eventuele geschillen over de visuele kwaliteit of de tolerantie van materiaal bij het vormen, draaien of buigen, gebruiken we de industriële standaard van het orgaan dat deze standaard heeft uitgevaardigd, zoals bijvoorbeeld de Britse Glass & Glazing Federation.

De garantie van het bedrijf beperkt zich tot de goederen en diensten die het levert en dekt geen goederen of diensten (inclusief installatie- en bouwwerk) die niet door de leverancier worden verstrekt, noch enige andere indirecte opgelopen schade of verliezen. Producten moeten worden gemonteerd en onderhouden in overeenstemming met de door het bedrijf aanbevolen installatiemethoden. Bij onjuiste montage door de klant of derde installateurs komt deze garantie te vervallen.

Als er vervangende goederen worden geleverd, zullen dit producten zijn die op het moment dat de goederen vervangen worden als standaard gelden. Deze garantie geldt voor de vervangende goederen totdat de garantieperiode voor de oorspronkelijke goederen verloopt.

Goederen of diensten die niet volledig betaald zijn, blijven volgens de algemene voorwaarden van het bedrijf eigendom van Pure Vista Ltd.